Koordinátor stavby

Nedávno som dostala ponuku robiť koordinátora na stavbe no aj keď mi to trhalo srde pretože si cením a teším sa s každej ponuky, musela som to odmietnuť. Dôvod je jasný, keby som túto prácu robila aj napriek tomu že na ňu nemám zákonom dané oprávnenie zobrali by mi osvedčenie.

Zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP v prílohe č.1 určuje činnosti s vyšším rizikom, pri ktorom môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov a v tabuľke ich zatrieďuje do kódov štatistickej klasifikácie ekonomických činností. Výstavba budov má podľa tabuľky č. 41, a preto pre stavebné firmy môže robiť len autorizovaný bezpečnostný technik. Má to logiku keď sa predpokladá že sa na stavbách môže stať viac úrazov a hlásenie pracovného úrazu sa robí tiež za pomoci autorizovaného bezpečnostného technika.

Tiež Nariadenie vlády č.396/2006 o minimálnych a bezpečnostných požiadavkách na stavenisko, hovorí v § 6 (v skratke), že koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska BOZP zabezpečuje koordinátor bezpečnosti a tým môže byť:

a) stavbyvedúci (no nie vlastný, nesmie sa podieľať na jednej stavbe v dvoch funkciách ako stavbyvedúci a zároveň koordinátor) ;

b) stavebný dozor ;

c) autorizovaný bezpečnostný technik