PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Nové povinnosti zamestnávateľa (vybrané z §30):

  • mať zabezpečené posúdenie zdravotného rizika pre 2. kategóriu prác v periodicite 1 x za 18 mesiacov,
  • mať zabezpečené posúdenie zdravotného rizika pri každej zmene pracovných podmienok,
  • mať spracované posudky o riziku a prevádzkové poriadky pre vyskytujúce sa faktory pracovného prostredia a ich schválenie podľa osobitných predpisov,
  • viesť evidenciu zamestnancov pre druhú, tretiu a štvrtú kategóriu prác pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia,
  • oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu: názov pracoviska, názov profesií, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení a kategóriu práce osobitne u jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia a výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia pri posúdení zdravotného rizika, ak bolo vykonané k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov,
  • zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad.

Činnosť PZS a kto ju môže vykonávať podľa §30a:
(2) Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 1 zahŕňa najmä
a) dohľad nad pracovnými podmienkami,
b) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych
prehliadok vo vzťahu k práci,
c) poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a 
ochorení súvisiacich s prácou.
(3) Pracovnú zdravotnú službu vykonávajú
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo,
špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore
služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo,
b) verejný zdravotník, alebo
c) zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.

To znamená, že pracovnú zdravotnú službu už nemôžu viac vykonávať bezpečnostný technici ani autorizovaný bezpečnostný technici.
Zoznam oprávnených osôb na výkon PZS nájdete na stránke regionálneho úradu verejného zdravotníctva.: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/Vydane_opravnenia_PZS.pdf  

files/vydane_opravnenia_pzs.pdf