PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Pre dobrú spoluprácu a kvalitné služby PZS pre 1. a 2. kategóriu odporúčam v prípade potreby uvedených služieb pracovnej zdravotnej služby

kontaktovať pána Ing. Mateja Jurašíka  - 0949 137 783 ; mj.health.work@gmail.com

 

Nové povinnosti zamestnávateľa (vybrané z §30):

  • mať zabezpečené posúdenie zdravotného rizika pre 2. kategóriu prác v periodicite 1 x za 18 mesiacov,
  • mať zabezpečené posúdenie zdravotného rizika pri každej zmene pracovných podmienok,
  • mať spracované posudky o riziku a prevádzkové poriadky pre vyskytujúce sa faktory pracovného prostredia a ich schválenie podľa osobitných predpisov,
  • viesť evidenciu zamestnancov pre druhú, tretiu a štvrtú kategóriu prác pri expozícii faktorom práce a pracovného prostredia,
  • oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie v rozsahu: názov pracoviska, názov profesií, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení a kategóriu práce osobitne u jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia a výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia pri posúdení zdravotného rizika, ak bolo vykonané k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov,
  • zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad.

Činnosť PZS a kto ju môže vykonávať podľa §30a:
(2) Činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 1 zahŕňa najmä
a) dohľad nad pracovnými podmienkami,
b) posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych
prehliadok vo vzťahu k práci,
c) poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a 
ochorení súvisiacich s prácou.
(3) Pracovnú zdravotnú službu vykonávajú
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo,
špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore
služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo,
b) verejný zdravotník, alebo
c) zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.