PREČO BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK?

Nie preto, že zákon (č.124/2006 Z.z.) o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nám to nariaďuje, ale preto, že sme ľudia zo svedomím a zdravím ochranárskym pudom. No ako by to bolo keby sa matka nestarala o svoje deti a nechránila ich pred nebezpečiami a úskaliami života. Tak aj zamestnávateľ by mal dbať na zdravie a spokojnosť svojich zamestnancov. Že u Vás je bezpečné pracovisko a nič sa stať nemôže? Mojou prácou je okrem iného aj ukázať Vám čo všetko sa stať môže a ako sa tomu vyvarovať. 

Aké má zamestnávateľ povinnosti a s čím mu bezpečnostný technik pomáha:

–    zistí s akými rizikami a nebezpečenstvami sa zamestnanci pri svojej práci stretnú a posúdi ich v písomnom dokumente (ten spraví BT)

–    zlepšuje pracovné podmienky, znižuje zistené riziká a nebezpečenstvá a jednoducho povedané dbá o to aby sa nikomu nič nestalo. Čiže dbá o údržbu komunikácií, čistotu pracovísk, usporiadanie pracovných miest, zorganizuje prácu, vykonáva opravy, poskytne pracovníkom osobné ochranné pracovné prostriedky, nezaťažuje svojich zamestnancov nad mieru ich bezpečnosti a zdravia, …

–    zabezpečí nebezpečné priestory, nebezpečné materiáli či technológie rôznymi opatreniami na zabránenie vzniku ohrozenia života či zdravia zamestnancov

–    školí zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (pomocou BT)

–    vypracuje vnútorné predpisy, pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti pri práci (pomocou BT), uchováva všetku dokumentáciu 5 rokov od posledného záznamu

–    zaraďuje pracovníkov na prácu ktorú fyzicky a psychicky zvládnu

–    zabezpečí vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok (pracovnou zdravotnou službou, môže ju robiť aj BT)

–    poskytuje pracovný odev a obuv tam kde je to treba, zabezpečuje pitný režim, poskytuje umývacie a čistiace prostriedky

–    spolupracuje zo zamestnancami

–    zabezpečí bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov.

–    Kontroluje či kontroly, opravy a údržby vykonávajú ľudia s osobitným a platným oprávnením. Jednoducho povedané na všetko treba papier a treba ho skontrolovať, ak spraví opravu zariadenia človek bez oprávnenia je táto oprava neplatná a ak toto zariadenie spôsobí úraz je vinný zamestnávateľ a nepomôže mu ani svätená voda. (všetky kontroly spraví BT)

–    pracovné úrazy rieši bezodkladne za účasti autorizovaného bezpečnostného technika

Je toho samozrejme oveľa viac. Zamestnávatelia však tieto všetky súvislosti nemusia zvládať sami, s veľkou radosťou im v tom pomôžem, pretože prácou technika je pomáhať s plnením povinností a odbremeňovať zamestnávateľov od formálnych záležitostí týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

SANKCIE A POKUTY

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci kontroluje inšpektorát práce.

Pokutu zamestnávateľovi až do výšky 100.000,-eur môže uložiť za porušenie povinnosti:

–          pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,

–          právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,

–          právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,

–          zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj,

Ak pri pracovnom úraze pri porušení povinností zamestnávateľom vznikne ťažká ujma na zdraví alebo smrť zamestnanca dostane pokutu minimálne 33.000,- eur

Pre podnikateľa ktorý nie je zamestnávateľom je pokuta do 100.000,- eur za porušenie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia

Zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe za

–          nelegálne zamestnávanie od 2.000,- do 200.000,-eur,

–          za vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia od 300,- do 33.000,-eur

–          nesplnenie povinností nariadených inšpektorátom práce od 300,- do 100.000,- eur

 je toho oveľa viac a podrobnejšie, prečítate si to v Zákone NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.