PREČO POŽIARNY TECHNIK?       

Tiež nie preto, že zákon (č.314/2001 Z.z.) nám to nariaďuje, ale preto, že nikto nechce kričať horí a mať trápenie zo straty majetku alebo nebodaj ublížení na zdraví.

 Všetci ľudia či už sú to právnické alebo fyzické osoby majú predchádzať vzniku požiaru. No pre právnické a fyzické osoby podnikateľov to znamená mať určité povinnosti, s ktorými im technik požiarnej ochrany pomáha.

–          zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky

–          zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach, pri činnostiach a v čase zvýšeného nebezpečenstva požiaru, aj pri podujatiach, kde sa vyskytuje väčší počet ľudí

–          určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi

–          zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase

–          zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch a priestoroch

–          vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov

–          umožniť orgánom vykonávajúcich štátny požiarny dozor vykonať kontrolu vo svojich objektoch a zistené nedostatky bezodkladne odstrániť. (k tomuto bodu sú zvlášť rozpísané sankcie a pokuty)

–          prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti podľa podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo a podľa pokynov výrobcu. …Ľudskou rečou povedané, dodržiavať návody na používanie a pravidelne kontrolovať všetko čo kontrolovať treba.

–          zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb

–          zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek

–          zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu no aj preskúšanie komínov pred pripojením palivového spotrebiča, výmenou za iný druh spotrebiča, či zmenou paliva.

–          dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom

–          manipulovať, ukladať a skladovať horľavé látky a horenie podporujúce látky v súlade s predpismi na protipožiarnu bezpečnosť

a ešte je tu jeden bod ktorý na tieto práce určuje technika požiarnej ochrany, prípadne preventivára alebo špecialistu požiarnej ochrany a to:

–          zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.

Toto však boli povinnosti len čo sa týkalo predchádzania vzniku požiaru, ešte sú tu povinnosti zvlášť pre zdolávanie požiarov. Túto časť viacmenej odkopírujem zo zákona, keďže je napísaná jasne a moc sa skrátiť nedala.

–          obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru vhodné druhy požiarnych zariadení, hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje tento zákon, viesť a uchovávať dokumentáciu o ich prevádzkovaní

–          označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody a k požiarnym zariadeniam

–          strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi

–          udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej čerpania

–          vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby a fyzickej osobe-podnikateľa, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb (čiže v budove ktorá má viac ako dve poschodia a nachádzajú sa v nej bežne aj iné osoby okrem zamestnancov, pre príklad rôzne úrady, knižnice, školy a škôlky, nemocnice, hoteli…)

–          zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov

–          spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“) analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich objektoch a priestoroch a na jej základe zriadiť hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo

–          zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu

–          oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní. … K tomuto bodu by som chcela dodať nie každé horenie v odpadkovom koši hlásiť, ohlasujú sa len požiare. Zákon definuje požiar takto: Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená fyzická osoba alebo zviera.

–          poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru

 

SANKCIE A POKUTY

 

Za požiarnu ochranu sú pomerne obsiahlo rozpísané v Zákone č.314/2001 o ochrane pred požiarmi ,no ako ma ubezpečili naši páni s krajského hasičského záchranného zboru všetko závisí od situácie a ochoty ľudí spolupracovať, pokuty majú mať výchovný a nie likvidačný charakter.

Blokovú pokutu za menšie priestupky môžu dať do 100,-eur , za priestupky rôzneho charakteru môžu dať pokutu až 331,-eur.

Za porušenie povinností môže krajské alebo okresné riaditeľstvo uložiť pokutu podnikateľom do výšky 8298,-eur napríklad za: (nebudem menovať úplne všetko)

–          nevykonáva pravidelnú preventívnu protipožiarnu prehliadku

–          nezabezpečí opatrenia na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase

–          neobstará a nenainštaluje v objektoch, zariadeniach a v priestoroch hasiace látky, hasičskú techniku, vecné prostriedky ochrany pred požiarom, nezabezpečuje vykonávanie ich kontroly a údržby osobou s odbornou spôsobilosťou, neprevádzkuje ich v akcieschopnom stave

–          nezabezpečuje školenie zamestnancov

–          neurčí miesta zo zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo ich neoznačí príkazmi, zákazmi a pokynmi

–          nedodrží zásady inštalácie a prevádzkovania palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania

–          nevypracuje a nevedie ustanovenú dokumentáciu o ochrane pred požiarmi alebo ju neudržiava v súlade so skutočným stavom

–          ….. a ešte veľa iných

Za porušenie týchto povinností môže dostať podnikateľ pokutu až do výšky 16596,- eur: (zas nie všetky len niektoré vypichnem)

–          Nezabezpečí vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnych zariadení, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

–          Nezriadi a nezabezpečí pripravenosť hasičskej jednotky ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo

–          Neoznačí a neudržiava trvalo voľné únikové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu a vody a požiarnym zariadeniam,

–          Nesplní rozhodnutie o vylúčení veci z používania alebo zastavení prevádzky

–          Nedodrží zásady skladovania, ukladania a manipulácie s horľavými látkami

–          Vykonáva činnosti na ktorých výkon nemá oprávnenie

–          Vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu

–          …. a iné

Pokuty dáva okresné alebo krajské riaditeľstvo na podnet obce alebo iného dobráka (čo zavolá na niekoho kontrolu). Obec totiž má povinnosť robiť požiarne kontroly vo firmách (nachádzajúcich sa v obci) minimálne raz za 5 rokov. To však neznamená že okresné alebo krajské riaditeľstvo nepríde na kontrolu len tak samé od seba, vždy sa dopredu ohlásia.