Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Prečo bezpečnostný technik?

Nie preto, že zákon (č.124/2006 Z.z.) o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nám to nariaďuje, ale preto, že sme ľudia so svedomím a zdravým ochranárskym pudom. No ako by to bolo, keby sa matka nestarala o svoje deti a nechránila ich pred nebezpečiami a úskaliami života. Tak aj zamestnávateľ by mal dbať na zdravie a spokojnosť svojich zamestnancov. Že u Vás je bezpečné pracovisko a nič sa stať nemôže?

Mojou prácou je okrem iného aj ukázať Vám, čo všetko sa stať môže a ako sa tomu vyvarovať.

Základný balíček dokumentácie bozp

Každý zamestnávateľ by mal mať vypracovanú minimálne dokumentáciu uvedenú v tomto balíčku.

Aké má zamestnávateľ povinnosti a s čím mu bezpečnostný technik pomáha:

 • zistí s akými rizikami a nebezpečenstvami sa zamestnanci pri svojej práci stretnú a posúdi ich v písomnom dokumente (ten spraví BT),
 • zlepšuje pracovné podmienky, znižuje zistené riziká a nebezpečenstvá a jednoducho povedané dbá o to, aby sa nikomu nič nestalo. Čiže dbá o údržbu komunikácií, čistotu pracovísk, usporiadanie pracovných miest, zorganizuje prácu, vykonáva opravy, poskytne pracovníkom osobné ochranné pracovné prostriedky, nezaťažuje svojich zamestnancov nad mieru ich bezpečnosti a zdravia, …,
 • zabezpečí nebezpečné priestory, nebezpečné materiály či technológie rôznymi opatreniami na zabránenie vzniku ohrozenia života či zdravia zamestnancov,
 • školí zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (pomocou BT),
 • vypracuje vnútorné predpisy, pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti pri práci (pomocou BT), uchováva všetku dokumentáciu 5 rokov od posledného záznamu,
 • zaraďuje pracovníkov na prácu, ktorú fyzicky a psychicky zvládnu,
 • zabezpečí vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok (pracovnou zdravotnou službou, môže ju robiť aj BT),
 • poskytuje pracovný odev a obuv tam, kde je to treba. Zabezpečuje pitný režim, poskytuje umývacie a čistiace prostriedky,
 • spolupracuje zo zamestnancami,
 • zabezpečí bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov,
 • Kontroluje či kontroly, opravy a údržby vykonávajú ľudia s osobitným a platným oprávnením. Jednoducho povedané na všetko treba papier a treba ho skontrolovať, ak spraví opravu zariadenia človek bez oprávnenia, je táto oprava neplatná a ak toto zariadenie spôsobí úraz je vinný zamestnávateľ a nepomôže mu ani svätená voda. (všetky kontroly spraví BT),
 • pracovné úrazy rieši bezodkladne za účasti autorizovaného bezpečnostného technika.

Je toho samozrejme oveľa viac

Zamestnávatelia však tieto všetky súvislosti nemusia zvládať sami. S veľkou radosťou im v tom pomôžem, pretože prácou technika je pomáhať s plnením povinností a odbremeňovať zamestnávateľov od formálnych záležitostí týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Aké sú sankcie a pokuty ?

Ak pri pracovnom úraze pri porušení povinností zamestnávateľom vznikne ťažká ujma na zdraví alebo smrť zamestnanca dostane pokutu min. 33.000,- eur

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci kontroluje inšpektorát práce.

Pokutu zamestnávateľovi až do výšky 100.000,-eur môže uložiť za porušenie povinností:

 • pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku a kolektívne vyjednávanie,
 • právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,
 • právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,
 • zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj.

Pre podnikateľa ktorý nie je zamestnávateľom je pokuta do 100.000,- eur za porušenie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia.

Zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe za:

 • nelegálne zamestnávanie od 2.000,- do 200.000,-eur,
 • za vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia od 300,- do 33.000,-eur,
 • nesplnenie povinností nariadených inšpektorátom práce od 300,- do 100.000,- eur.

Je toho oveľa viac a podrobnejšie informácie si prečítate v Zákone NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.