Koordinátor na stavbe

Koordinácia bezpečnosti §6

Od decembra 2018 získaním osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika som oprávnená podľa §6 Nariadenia vlády 396/2006 Z.z. vykonávať koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku.

Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti poverený podľa § 3 ods. 1, ktorým môže byť fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho, fyzická osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru, alebo autorizovaný bezpečnostný technik. Fyzická osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho nesmie byť koordinátorom bezpečnosti na stavenisku, na ktorom vykonáva činnosť stavbyvedúceho.